Notifications Bell

Oil prices feel the impact of weaker demand

Oil prices feel the impact of weaker demand

The supply and demand issue, along with other events pushed oil prices close to a seven-year high

Oil markets have lost momentum in the last three weeks, hit by a stronger dollar and rumors that President Joe Biden’s administration is considering releasing oil from the country’s Strategic Petroleum Reserve to cool prices. According to the latest energy reports, oil and natural gas rigs increased for the third consecutive week, with crude oil prices close to a seven-year high.

The news comes after Russia’s Rosneft – the second-largest oil company by output – warned of a potential “super cycle” in global energy markets, raising the idea of even higher prices as demand overpowers supply.

At the same time, OPEC cut the Q4 global demand forecast by 330,000 BPD (barrels per day), as high energy prices hampered the post-coronavirus economic recovery.

Regardless of the COVID-19 pandemic and its effects on the global supply and demand dynamic, the COP26 Glasgow climate summit shed some light on the worldwide energy system. According to British Petroleum CEO Bernard Looney, hydrocarbons such as oil and gas will have an ongoing role in the energy mix for decades. He pointed out that International Energy Agency’s “Net Zero” report in May noted that in 2050 the global oil supply would still amount to roughly 20 million barrels per day. He also expressed concerns about supply, saying that prices will increase, impacting consumers if oil and gas supplies decrease.

On Monday, crude oil prices lost 0.7% to $80.24 per barrel, while Brent oil fell 0.8% to $81.54.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com