Notifications Bell

Oil drops ahead of OPEC+ policy meeting

Oil drops ahead of OPEC+ policy meeting

The Organization of the Petroleum Exporting Countries left its mark once again on oil prices

On Monday, OPEC and its allies will reach a consensus on how much oil to release into the market, as supply disruptions and recovering demand pushed the prices above the $80 per barrel mark.

Oil price rallying to a three-year high could be even more significant as the gas prices increased 300%. The latter came closer to trade at an equivalent of $200 per barrel due to supply and production shortages of other fuels.

In July, OPEC+ agreed to boost output by 400,000 barrels per day (BPD) every month until April 2022 to phase out 5.8 million BPD of existing cuts. Despite the ongoing setbacks caused by the new wave of COVID-19 infections, the earliest increase is in November, as the previous meeting decided on October volumes.

At the beginning of this week, October 4th, Brent oil was down 0.2% to $79.14 per barrel, ending last week up 1.5%. After marking gains for the past six weeks, Crude oil dropped 0.2% to $75.73 a barrel.

Source: reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com