Notifications Bell

Nvidia’s takeover of Arm under scrutiny

Nvidia’s takeover of Arm under scrutiny

The long-announced takeover of Arm by Nvidia seems to encounter setbacks

On Tuesday, November 16, the U.K. government reported that it wants a full-blown investigation of the takeover of what is widely considered the crown jewel of the British tech sector – Arm.

Nadine Dorries, Digital and Culture Secretary, ordered a “phase 2” investigation into the $40 billion bid, which will be conducted by the Competition and Markets Authority (CMA) over the next 24 weeks, focusing on antitrust concerns and national security issues. The CMA revealed its “phase 1” examination brought to serious light concerns about the bid. The deal, which was expected to be closed before March 2022, is now unlikely to be completed before the deadline as regulators worldwide are scrutinizing the takeover. Last month, the European Commission launched its investigation into the deal.

Also, critics are concerned that the merger could restrict access to Arm’s “neutral” chip designs, leading to higher prices, less choice and reduced innovation in the industry.

However, Nvidia was quick to respond, stating: “We plan to address the CMA’s initial views on the impact of the transaction on competition. We will continue to work with the U.K. government to resolve its concerns. […] The phase 2 process will enable us to demonstrate that the transaction will help to accelerate Arm and boost competition and innovation, including in the U.K.”

Apart from the inquiry’s outcome, investors are looking for Nvidia’s fiscal Q3 2022 figures due after market close on November 17. Analysts are looking for an EPS of $1.11.

At the moment of writing, Nvidia stock price was trading about 0.37% lower.

Sources: cnbc.com, Investopedia.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com