Notifications Bell

Nvidia results beat Q3 earnings expectations

Nvidia results beat Q3 earnings expectations

Demand for Nvidia’s artificial intelligence chips drove earnings higher

Nvidia reported an adjusted EPS of $1.17 compared to the $1.11 expected, marking a 60% year over year increase. At the same time, the $7.10 billion revenue came in 50% higher than what it reported during the year-ago period. The company paid $100 million in dividends during the quarter.

The company is riding the growth wave, as it has more demand than it can fill, mainly for its hard-to-find GeForce graphics cards popular among gamers.

Gaming - Nvidia’s largest market - scored $3.2 billion in sales, up 42% from $2.27 billion reported in the same quarter last year. This business sector’s gains were accompanied by a 55% increase in data center sales, with figures coming in at $2.9 billion. According to CFO Colette Kress, the growth was driven by GPU sales to cloud providers such as Amazon AWS, Microsoft Azure and Google Cloud.

As part of its expanding strategy, Nvidia is purchasing Arm, the British crown jewel of semiconductors. The $40 billion deal is under scrutiny by the UK government, which wants a full-blown takeover investigation. Moreover, the European Commission launched its analysis of the agreement last month.

Nvidia expects around $7.4 billion revenue for the current quarter, higher than analyst expectations of $6.86 billion.

Since the beginning of the year, Nvidia shares went up more than 124%. Following the report, the company’s shares gained 3.7%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com