Notifications Bell

Nvidia and Arm deal is under regulatory investigation

Nvidia and Arm deal is under regulatory investigation

National security concerns raised amid Nvidia and Arm $40 billion deal

Nvidia announced in September 2020 its plans to purchase the chipmaker Arm from SoftBank for $40 billion. After the reveal, many tech-specialized companies, including Google, Microsoft, and Qualcomm, expressed concerns regarding the deal being made or not in good faith.

In February 2021, the three US companies reached out to regulators in the UK, EU, US, and China on Nvidia's influence on how Arm licenses its chipmaking technology.

At that time, Nvidia CEO Jensen Huang had the following things to say: "Nvidia will maintain Arm's open licensing model. We have no intention to 'throttle' or 'deny' Arm's supply to any customer."

Now, according to a statement made on Monday, the UK government will look into the matter and its national security implications, questioning the $40 billion deal.

Digital minister Oliver Dowden: "As a next step and to help me gather the relevant information, the UK's independent competition authority will now prepare a report on the implications of the transaction, which will help inform any further decisions."

The Competition and Markets Authority (CMA) has to assess the competition, jurisdiction and national security impact with a report due by July 30. Then, Dowden will decide whether to clear the deal.

From Nvidia's point of view, the deal doesn't present issues of national security. "We will continue to work closely with the British authorities, as we have done since the announcement of this deal," the company stated.

Following the news, Nvidia stock price took a hit and traded 3.46% lower.

Sources: theguardian.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com