Notifications Bell

Novavax delays again the timeline for ramping up production for its COVID-19 vaccine

Novavax delays again the timeline for ramping up production for its COVID-19 vaccine

The biotechnology company that focuses on discovering, developing and commercialization of vaccines reported figures for the first quarter of 2021

Novavax revealed revenue of $447 million, beating the $213.3 million consensus. Part of it came as payment from the US government for its COVID-19 vaccine research. For overall research and development, it spent $593 million in the quarter. At the same time, its net loss came in at $223 million. Despite posting a loss per share of $3.05, it still managed to top by $0.55 the consensus.

The results came on the same day as it announced that it is postponing the timeline for ramping up the COVID-19 vaccine production. Moreover, it doesn’t expect to seek regulatory approval for the shot in Europe, Britain, and the US until Q3 2021. The Maryland-based company has repeatedly pushed back the production forecasts as it struggled to get the raw materials and equipment needed to make the vaccine.

Moreover, Novavax said it doesn’t expect to reach the target production of 150 million doses/ month until Q4 2021, revised upwards from an initial third quarter.

Following the news, Novavax stock price plummeted almost 9%.

Sources: reuters.com, seekingalpha.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com