Notifications Bell

Nordstrom tops earnings expectations

Nordstrom tops earnings expectations

One of America’s most prominent luxury department store chains reported better-than-expected Q2 2021 earnings

Nordstrom revealed that for the quarter ended July 31, it scored an EPS of 49 cents compared to the 27 cents forecasted. At the same time, revenues topped the $3.36 billion consensus, with figures coming in at $3.66 billion. Compared to the year-ago numbers, sales more than doubled.

Revenues surged as shoppers used Nordstrom’s anniversary sale as a reason to purchase new shoes, dresses and activewear. Total sales from the anniversary event were up 1% compared to 2019.

According to Pete Nordstrom, the company’s president: “A compelling merchandise assortment, combined with new and differentiated services and experiences, contributed to strengthening customer engagement and improving financial results during our Anniversary Sale.”

For the future, Nordstrom expects its annual revenue to increase more than 35%, revising it from a prior calling of 25% growth.

As of Tuesday’s market close, Nordstrom shares are up 21% since the beginning of the year, pushing its market cap to $6 billion.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com