Notifications Bell

Nordstrom topped Q1 sales expectations

Nordstrom topped Q1 sales expectations

The American luxury department store chain reported mixed results for Q1 2021

Nordstrom revealed a revenue that came in at $3.01 billion, surpassing the $2.90 billion expected. At the same time, the loss-per-share was of $1.05, higher than the 57 cents expected. The company added 20% more items for people to choose from, investing more in home, active, and kids' categories.

Compared to last year figures, Nordstrom’s full-price brand net sales rose 37%.

According to management, the elevated labour and shipping costs and supply chains issues in the apparel industry impacted and continue to affect the business.

For fiscal 2021, Nordstrom reaffirmed its 25% revenue growth outlook. Moreover, it believes the digital sector will account for more than half of its business by year-end.

Nordstrom CFO Anne Bramman stated: “While there is still considerable uncertainty with respect to Covid-19, we remain confident in our ability to deliver on our targets for 2021 and generate profitable sales growth as demand recovers.”

Year to date, Nordstrom stock price went up about 17%, pushing its market cap to $5.8 billion.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com