Notifications Bell

Nordstrom expands the brand offering

Nordstrom expands the brand offering

One of the largest US-based luxury department store chains announced over the weekend that it purchased a minority stake in four apparel brands

The deal's financial terms were not disclosed, but now Nordstrom owns a stake in Topshop, Topman, Miss Selfridge and HIIT – brands owned by the online UK fashion house Asos. Under the agreement, Nordstrom will have exclusive retail rights for Topshop and Topman across North America, while Asos will retain operational and creative control.

Pete Nordstrom, Chief Brand Officer and Nordstrom President, revealed that he views the deal to redefine the company's business model by working with a retailer. He expects the possibility of more strategic partnerships in the future.

The Asos-backed products will be available at all Nordstrom and Nordstrom Rack locations through pick up starting this fall.

At the moment of writing, Nordstrom stock price is 6.64%. The company's shares are up 15% year-to-date and reached a market cap of $5.7 billion.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com