Notifications Bell

Nio tops earnings and revenue forecasts

Nio tops earnings and revenue forecasts

The pioneer company in China’s premium electric vehicle market reported quarterly figures that came ahead of consensus

Nio, the Chinese start-up, posted a revenue surge of 127.2% year-on-year to hit 8.45 billion yuan, surpassing the 8.32 billion yuan forecasted. The carmaker revealed it delivered 21,896 vehicles in Q2, within its previously-stated range. On the other hand, the company reported a loss per share of 0.42 yuan, less than the 0.68-yuan loss previously touted. The figures came in narrower than the 1.15-yuan loss per share reported in the same period last year.

For the third quarter, Nio expects its revenue to reach a high of 9.63 billion yuan, a 112.8% rise from the same quarter of 2020. Also, the company forecasts that it will deliver between 23,000 and 25,000 vehicles. Next year, Nio also gears up to deliver its first sedan – ET7, along with two other new products.

William Bin Li, Nio CEO, stated: “As the EV adoption begins to reach a tipping point worldwide, we believe it is imperative to speed up the launch of new products to provide more premium smart EV offerings with superior holistic services to the growing user base in the global market.”

Despite the promising outlook, Nio and other electric carmakers are facing headwinds because of the ongoing global chip shortage, which could affect production. The resurgence of COVID-19 cases in China could potentially harm sales.

After the report, Nio stock price rose more than 1%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com