Notifications Bell

Nio’s deliveries fell due to chip shortage

Nio’s deliveries fell due to chip shortage

The global chip shortage continues to have an impact on businesses. The Chinese electric car company is the latest to report the shortage’s impact

Nio – Tesla’s Chinese competitor – revealed that deliveries slide in May as they deal with a semiconductor shortage. Last month, the company delivered 6,711 vehicles, marking a 95.3% increase year-on-year but a 5% decrease from April’s figures. As of May 31, a total of Nio’s three models – the ES8, ES6, and EC6 - reached 109,514 units.

“In May, the Company’s vehicle delivery was adversely impacted for several days due to the volatility of semiconductor supply and certain logistical adjustments,” Nio’s officials stated.

With respect to guidance, Nio reiterated the previous forecast of its delivery guidance of 21,000 – 22,000 vehicles in the second quarter of the year. “Based on the current production and delivery plan, the Company will be able to accelerate the delivery in June to make up for the delays from May,” continued the statement.

After the news, Nio stock price was up 2.8%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com