Notifications Bell

Nike surges after impressive quarterly earnings

Nike surges after impressive quarterly earnings

The American multinational corporation impressed markets with fiscal Q4 2021 earnings

For the quarter ended on May 31, Nike revenue almost doubled to $12.34 billion from $6.31 billion reported during the same time last year. In addition, it topped Wall Street consensus by more than $1 billion. At the same time, the company reported an EPS of 93 cents, surpassing the 51 cents expected.

In North America, Nike’s biggest market, sales more than doubled, reaching a record of $5.38 billion. In Greater China, sales were up 17% to $1.93 billion. Even though China is typically one of the fastest-growing markets for Nike, consumers threatened a boycott after Western brands expressed concerns about allegations of forced labour in Xinjiang.

In fiscal 2022, Nike is expecting the revenue to exceed $50 billion. Analysts are looking for annual revenues of $48.5 billion. According to officials, sales will be driven by women’s category, apparel business and Jordan brand.

At the moment of writing, Nike stock price is up 15.53%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com