Notifications Bell

News about the imminent Fed tapering pushed markets lower - Thursday Review, August 19

News about the imminent Fed tapering pushed markets lower - Thursday Review, August 19

Oil fell to the lowest levels since May

The US

Wall Street ended the day in a mixed manner, with defensive and tech-heavy stocks regaining ground after two days of losses. Moreover, the rising COVID-19 cases worldwide and the prospect of a looming Federal Reserve taper threw cold water on risk appetites. USA30 fell 0.19%, while USA500 climbed 0.13%. TECH100 added 0.11%.

Crude oil fell 2.6% to $63.50 a barrel.

Gold traded at $1,783.50 per ounce after it fell 0.1%.

The Dollar Index rose 0.46% to 93.566.

Asia and Australia

Stocks were mostly down, after the US Federal Reserve hinted that asset tapering could begin as soon as this year.

Japan225 was down 0.66%.

HongKong45 slid 1.40%.

Down under, Australia200 fell 0.67%, despite economic data showed employment figures were better than-expected in July. The unemployment rate fell to 4.6% for the same month.

Europe

Stocks traded significantly lower, due to Fed’s announcement on tapering its bond-buying program this year, even though the world economy loses momentum. Germany30 slipped 1.5%, and France40 fell 2.3%. UK100 dropped 1.8%.

Brent oil traded 2.6% lower at $66.45 per barrel.

EUR/USD traded 0.2% lower at 1.1683.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com