Notifications Bell

New pandemic-era low for jobless claims

New pandemic-era low for jobless claims

First time filings for unemployment were a surprise for the markets

According to data from the US Department of Labor, 348,000 people filed for unemployment insurance last week, reaching a new pandemic-era low. The last time claims came in so low was March 14, 2020, just before the COVID-19 pandemic hit causing the economy to spiral into the deepest but briefest recession on record. For last week, markets were looking for 362,000 filings.

The latest unemployment figures reported a decline of 29,000 filings from the previous week.

Claims have been coming in lower, as employers are hanging on to their workers amid labor shortage as vaccinations allow the economy to reopen. More than half of the population has been fully immunized against coronavirus.

Even though the Delta COVID-19 variant is spreading fast, analysts do not expect large-scale business shutdowns.

Despite the promising figures, the American indices retreated as the markets expect the Federal Reserve to start asset tapering this year. USA500 and TECH100 lost 0.7% and 0.6%, respectively. USA30 shed 0.9%.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com