Notifications Bell

New low for the US unemployment claims

New low for the US unemployment claims

The US initial filings for unemployment reached a new low last week

The US Department of Labor released its weekly report on jobless claims, and the figures came in not as expected. Last week, 376,000 people filed for unemployment for the first time, topping the 370,000 forecasted. Despite surpassing the market consensus, the latest figures marked the sixth straight week when they fell to a new pandemic-era low.

However, the pent-up demand set in motion by the resumption of business operations is straining the supply chain and fans inflation pressures. Still, more than half of the States adult population has been vaccinated, allowing a broader economic re-engagement.

In a separate report, the Department of Labor revealed that the consumer price index increased 0.6% last month after a 0.8% posted in April – the most significant gain since June 2009.

The market reacted positively to the latest reports, with USA30 and USA500 climbing 0.72% and 0.68%, respectively. TECH100 edged up 0.76%, while the Dollar Index is trading 0.05% lower at 90.062.

Sources: forexfactory.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com