Notifications Bell

New highs for the US and European stocks - Thursday Review, April 1

New highs for the US and European stocks - Thursday Review, April 1

Multiple markets closed at record highs driven by the upcoming US stimulus package

The US

The high number of unemployment claims didn’t deter investors’ optimism for a strong rebound. Tech stocks were the stars for the second consecutive day. USA30 rose 0.52%, and USA500 went up 1.18%, closing at a record high. TECH100 closed 1.76% higher.

Crude oil traded 1.5% higher at $60.05 per barrel.

Gold rose 0.2% to $1,719.75 per ounce.

Asia and Australia

Japan225 gained 0.73% as both the Large Manufacturers Index, and Large Non-Manufacturers Index readings came ahead of consensus.

HongKong45 jumped 1.01% even though many of the index’s listed companies failed to report earnings before the March 31 deadline.

Down under, Australia200 was up 0.22% after Brisbane lifted its COVID-19-related lockdown.

Europe

Stocks edged to record levels boosted by the US $2 trillion stimulus package, which overshadowed pandemic worries. Germany30 traded 0.6%, closing at an all-time high. France40 rose 0.2%, while UK100 gained 0.5%. Europe50 reached a new record after it added 0.4%.

Brent oil rose 1.4% to $63.60 a barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1738.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com