Notifications Bell

New five-month high for Bitcoin

New five-month high for Bitcoin

Bitcoin price bounces back. The cryptos’ utility debate continues between bulls and bears

Bitcoin was up 2%, trading at $57,207, driven by the enthusiasm among traders amid news that the US lawmakers won’t ban cryptos.

The recent rally was driven by a couple of events that took place in the past week. Tuesday, October 5, the US Bank – the fifth largest retail bank in the country, revealed that its cryptocurrency custody service is available to fund managers. Also, on Tuesday, AMC Entertainment CEO Adam Aron tweeted that AMC theatres will start accepting dogecoin, along with other cryptos – bitcoin, Ether, Litecoin, bitcoin cash - as payment for gift cards.

Moreover, Bloomberg reported that the Biden Administration was considering an executive order that would direct federal agencies to study and offer recommendations on the crypto market. The order would clarify the responsibilities of agencies such as the Treasury Department, the Commerce Department, the National Science Foundation and national securities agencies.

Despite the positive measures favoring cryptos, the opinions are still divided. The bears point out that few consumers and companies will want to work with such unstable currency and that bitcoin proved to be a vehicle for speculation.

On the other hand, bulls note that the digital asset is a hedge against inflation and a store of value, protecting investors against declines in other markets.

Bitcoin added 27% in the past month, but it is still below the $64,863 exchange rate reported in April.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com