Notifications Bell

Netflix misses earnings expectations

Netflix misses earnings expectations

One of the world’s largest subscription-based streaming services posted mixed Q2 2021 earnings

Netflix reported earnings that missed on the bottom line but with a slightly higher-than-expected revenue. According to data from Refinitv, the company reported an EPS of $2.97 vs $3.16 expected. At the same time, revenues came in at $7.34 billion, topping the $7.32 billion touted, adding 1.54 million paid net subscribers on a global level. The market was looking for 1.19 million additions but finished the quarter with over 209 million paid memberships.

For the third quarter, Netflix is looking for 3.5 million net adds, lower than the 5.46 million anticipated by analysts. The optimism comes from Netflix’s new slate of content, as much of it has been pushed back into the second half of 2021 and next year. Moreover, the company confirmed the rumors to push into the gaming space, adding it as a new content category. Potential games will be included on Netflix subscriptions at no additional cost.

Following the news, Netflix stock price was up almost 1%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com