Notifications Bell

Near seven-year high for oil prices

Near seven-year high for oil prices

Russia-Ukraine tensions pushed oil prices up

The oil prices steadied after reaching their highest point in more than seven years due to Russia’s possible invasion of Ukraine. Such an event could trigger US and European sanctions that would disrupt exports from one of the world’s major producers.

Brent oil hit $94.33/barrel, a price of $93.11 a barrel. Previously, it had hovered near $94.94/barrel – the loftiest since September 2014. Analysts believe that the market is currently very sensitive to any news about potential supply disruptions. The inventories are low and spare capacity at oil producers is expected to fall further.

Moreover, the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies (OPEC+) struggled to boost the output, despite the monthly pledges to increase production by 400,000 barrels per day until March. This added to the ongoing tensions.

Also, the US Dollar rose along with the Yen and Swiss Franc as investors turned to safe-haven assets. According to US officials, Russia could make a surprise move and create a pretext for an attack. Russia denied such plans.

The Dollar Index rose 0.4% to 96.328 – the highest reading since February 1.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com