Notifications Bell

Musk takes stake in Twitter

Musk takes stake in Twitter

Elon Musk becomes the largest outside shareholder in Twitter stocks

According to a 13G filing (used to report a party's ownership of stock that is over 5% of a class of equity) released earlier today by the Securities and Exchange Commission, Musk owns 73,486,938 shares of Twitter worth $2.89 billion, based on the company’s closing price on Friday, April 1. The papers dated March 14 show that Musk owns a 9.2% passive stake in the microblogging company. Elon Musk has 80.1 million followers on his Twitter account, marking him as one of the most-viewed commentators.

His move comes less than two weeks after criticizing the company on its free speech principles. “Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy […] What should be done?” Tesla CEO tweeted. Moreover, Elon Musk said he was considering building a new social media platform.

The market reacted quickly to the news, with Twitter shares jumping more than 25%.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com