Notifications Bell

Most European stocks reached new highs - Tuesday Review, May 18

Most European stocks reached new highs - Tuesday Review, May 18

Investors seem to have put aside fears of rising inflation

The US

Wall Street closed in the red, mainly dragged by fears that an Iranian nuclear deal could boost global oil supplies. USA30 fell 0.78%, while USA500 lost 0.89%. TECH100 traded 0.57% lower.

Crude oil traded 1.1% higher at $67 per barrel.

Gold rose 0.2% reaching $1,870.60 an ounce.

Asia and Australia

Japan225 jumped 2.14% after economic data revealed that the country’s GDP contracted lower-than-expected.

HongKong45 rose 1.45%.

Down under, Australia200 edged up 0.60% after the Reserve Bank released the minutes from its latest meeting.

Europe

Stocks rose, high on optimism that several countries are easing economic restrictions. Moreover, the dropping unemployment rate in the UK, and earnings reports boosted investor sentiment.

Germany30 traded 0.6% higher, reaching an all-time high, while France40 climbed to a 52-week high after gaining 0.6%. UK100 traded 0.7% higher.

Europe50 edged up 0.7% to an all-time high.

Brent oil traded at $70.20 a barrel after it went up 1.1%. It is the first time since early March when it tops the $70 mark.

EUR/USD went up 0.4%, trading at 1.2199.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com