Notifications Bell

Morrisons to be acquired by Fortress Investment Group

Morrisons to be acquired by Fortress Investment Group

One of the largest UK supermarket chains will be purchased by SoftBank owned Fortress Investment Group

Upon the deal, Morrisons – Britain's fourth-largest supermarket chain – will be valued at $8.7 billion. Fortress Investment Group topped a rival offer from a US private equity firm. The company is making more than half of the fresh food it sells.

Fortress - a global investment manager - has approximately $53 billion in assets under management as of March. Moreover, it is an independently operated subsidiary of Japan's SoftBank Group Corp. The company's offer to Morrisons represents a premium of 42% to the latter's closing share price of 178 pence on June 18. On Friday, July 2, the stock closed at 243 pence.

"We have looked very carefully at Fortress' approach, their plans for the business and their overall suitability as an owner of a unique British food-maker and shopkeeper with over 110,000 colleagues and an important role in British food production and farming," Morrisons Chairman Andrew Higginson stated.

Despite Morrisons' enthusiasm, Britain's opposition Labour Party called for scrutiny from the government. Seema Malhotra, the Party's spokeswoman on business, stated: "Ministers must urgently work with Morrisons and the consortium to ensure that crucial commitments to protect the workforce and the pension scheme are legally binding and met."

At the moment of writing, Morrisons stock price is trading 11.13% higher at £266.50.

Sources: reuters.com, yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com