Notifications Bell

Moderna to be added to the S&P 500

Moderna to be added to the S&P 500

One of the pharmaceutical companies that came into the public eye since the pandemic will reach a significant milestone

Starting July 21, Moderna Inc will replace Alexion Pharmaceuticals in the S&P 500 index. The addition to one of the closely tracked benchmarks followed the $39 billion Alexion takeover by AstraZeneca in December 2020.

It seems like Moderna is on a roll this year. It posted stronger-than-expected Q1 earnings of $2.84 per share on revenues of $1.9 billion in May. It updated its full-year vaccine sales forecast to $19.2 billion for the full fiscal 2021. Moreover, the group formally asked the US Food and Drug Administration to approve the request to allow its COVID-19 vaccine to be administered to teenagers in the following months.

After the news hit the wires, during today’s pre-market trading, Moderna shares traded 7.8% higher, indicating an opening price of $280 apiece – an all-time high. If the momentum is steady, this could point to a year-to-date gain of around 168%, pushing the market cap to $112 billion.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com