Notifications Bell

Mixed quarterly performance for General Mills

Mixed quarterly performance for General Mills

The company impressed the market with its quarterly results

For the fiscal Q4 2021, General Mills posted an EPS of 91 cents, beating the consensus by 3 cents. The company's net sales increased 3% from the prior year to $18.1 billion. At the same time, General Mills operating profit increased 6% to $3.1 billion. The convenience stores and foodservice segment had one of the strong performances during the quarter. It reports sales of $493 million – a 25% increase from the same quarter last year. On the other hand, the pet segment declined 20% to $444 million.

General Mills CEO stated: "We competed effectively, generated strong top-and bottom-line growth, and further improved our balance sheet, allowing us to resume dividend growth and share repurchases. In addition, we advanced our Accelerate strategy by investing in our brands, strengthening our capabilities, building on our leading position as a force for good, and taking significant steps to reshape our portfolio and our organization for future growth."

For fiscal 2022, citing softer consumer demand, it expects its organic sales to decline 1% - 3%. The EPS is seen as having a flat growth to down 2%.

At the moment of writing, General Mills stock price is trading more than 1% higher.

Sources: cnbc.com, seekingalpha.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com