Notifications Bell

Mixed quarterly figures for Uber

Mixed quarterly figures for Uber

One of the largest ride-hailing and delivery companies, Uber, reported mixed Q1 2021 figures

For the first three months of the year, it reported a loss-per-share of 6 cents, a significant improvement from what the market expected – 54 cents. At the same time, delivery revenue outperformed the core ride-hailing segment at $1.7 billion, compared with $853 million. The Eats segment’s revenue increased 28% quarter over quarter.

Overall, Uber’s net loss came in at $108 million, a significant improvement from $968 million reported in Q4 2020. The progress was set in motion by the $1.6 billion gain from the sale of its self-driving unit, ATG, to Aurora.

The number of drivers and couriers reached approximately 3.5 million, marking a 4% rise quarter over quarter. However, the numbers are 22% lower than what it reported during the same time last year. Trips on the platform were flat at 1.45 billion and 13% lower from the same quarter a year ago.

Just like Lyft, which also had earnings report, Uber is also in need of drivers to meet demand. Last month, it announced that it would spend $250 million on a one-time stimulus to attract drivers.

While initially, its stock price went up after the report, it dipped more than 4.5%.

Read here more about Lyft’s quarter!

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com