Notifications Bell

Mixed quarterly figures for Netflix

Mixed quarterly figures for Netflix

One of the largest streaming platforms in the world reported mixed first-quarter 2021 figures

Netflix revealed an EPS of $3.75, topping the $2.97 expected. Revenue also came ahead of the $7.13 billion consensus at $7.16 billion.

On the other hand, the number of global paid net subscriber additions came below estimates. According to FactSet, Netflix gained 3.98 million new users in the past quarter versus the 6.2 million expected. Netflix stated the slowdown in the number of subscribers was caused by the ongoing pandemic, which forced it to delay some shows and films. The company anticipates that the content will pick up later in 2021.

However, Netflix managed to hold itself up against competitors like Disney+ and Hulu, HBO Max, Apple TV+, and Amazon Prime.

For the future, Netflix will continue its buyback program to repurchase up to $5 billion on common stock. Moreover, it expects 1 million paid net subscribers in Q2.

After the news hit the wires, Netflix stock price fell more than 10%.

Source: cnbc.com, factset.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com