Notifications Bell

Mixed fiscal Q1 2022 figures for Oracle

Mixed fiscal Q1 2022 figures for Oracle

The software maker revealed a program to encourage customers to adopt its public cloud services in Q1 2022

Oracle posted an adjusted EPS of $1.03 compared to the 97 cents per share expected by analysts. Revenue increased 4% year-over-year in the quarter ended August 31. Still, it came short of the $9.77 billion touted at $9.73 billion.

The company’s most prominent business segment – cloud services and license support – generated $7.37 billion, up 6% compared to the previous figures. At the same time, the cloud license and on-premises license segment brought $813 million in revenue, down 8% from the last numbers.

However, Oracle boosted its capital expenditure above $1 billion, compared with $436 million in the year-ago quarter. The move comes after executives wanted to have an infrastructure able to meet expected cloud demand.

Moreover, in June, Oracle announced the Oracle Support Rewards program meant to help customers speed migrations to the cloud while reducing their software license support costs. Through this, customers will earn at least 25 cents for each dollar of Oracle Cloud Infrastructure Universal Credits they purchase and consume.

For fiscal Q2 2022, Oracle expects the EPS to range between $1.09-$1.13 and the revenue to grow by as much as 5%.

Even though the latest quarterly figures came below expectations, impacting the value of its shares, the Oracle share price added 37% since the beginning of the year. USA500 is up about 19% over the same period.

Sources: cnbc.com, prnewswire.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com