Notifications Bell

Mixed day for the global markets - Tuesday Review, July 13

Mixed day for the global markets - Tuesday Review, July 13

CPI and earnings caught investors’ eyes

The US

Wall Street ended in the red Tuesday after hitting record highs. Investors focused on the jump in consumer prices in June and earnings. USA30 fell 0.31%, while USA500 traded 0.35% lower. TECH100 edged 0.38% lower.

Crude oil rose 1.67% to $75.34 per barrel.

Gold was up 0.12% to $1,808.05 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.56% at 92.773.

Asia and Australia

Markets were up ahead of the trade data from China and the US inflation metrics. Moreover, on investors’ radars were the second-quarter earnings.

HongKong45 surged 1.55%.

Japan225 traded 0.83% higher.

Down under, Australia200 was up 0.46%.

USD/JPY rose 0.25% to 110.62.

Europe

Stock markets traded in a mixed fashion, with the banking sector helping the British index outperform, following the scrapping of dividend curb by the Bank of England. Germany30 and France40 each traded 0.2% lower. UK100 climbed 0.3%.

Brent oil rose 1.82% to trade at $76.53 a barrel.

EUR/USD was down 0.67% to 1.1779.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com