Notifications Bell

Microsoft – the world’s most valuable company

Microsoft – the world’s most valuable company

Record day for Microsoft

Microsoft became the world’s most valuable company, surpassing Apple. The Redmond-based company took the spotlight after the share of the iPhone maker dropped on disappointing earnings. Apple held to the most valuable company in the world for more than a year.

The Windows creator last surpassed Apple in market cap in 2020, when COVID-19 crippled supply chains. A significant update to Windows made in over five years led to it closing above the $2 trillion market cap for the first time in June.

Apple was the first company to top $1 trillion and $2 trillion in market value in August 2018 and August 2020. In July 2020, it surpassed the Saudi Arabian oil giant Aramco in value.

Upon the news, shares of Apple fell almost 4% on Friday, October 29, pushing the company’s market cap to $2.43 trillion. Apple’s revenue fell short of expectations because of supply chain restraints, costing $6 billion in sales.

At the same time, Microsoft shares rose 0.9% to $327.30 per share, giving it a market capitalization of $2.45 trillion. Moreover, Microsoft stock has outperformed Apple’s so far in 2021, rising 50% compared to the latter’s 13.5% increase.

Sources: finance.yahoo.com, forbes.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com