Notifications Bell

Microsoft sets records with Activision Blizzard

Microsoft sets records with Activision Blizzard

Microsoft recorded its largest ever acquisition - $68.7 billion

Activision Blizzard, known for Call of Duty, World of Warcraft, and Diablo, will make Microsoft the "third-largest gaming company by revenue, behind Tencent and Sony."

Microsoft expects the deal to close in fiscal 2023, as it still must receive approval from Activision's shareholders and regulators, given that the latter operates in several markets. Many of Activision's games will be added to Xbox Game Pass and PC Game Pass upon the deal. Currently, Xbox Game Pass has 25 million subscribers.

Following the news, Sony stock price plunged 13% during Tokyo trading hours. Its NYSE-listed shares traded 5% lower in pre-market. Sony's PlayStation leads Microsoft's Xbox in the gaming sector for consoles. According to experts, any attempt by Microsoft to remove titles from Sony's system will be a complex process and could invite charges of being anti-competitive.

While Sony's shares plummeted, Activision's stock price closed almost 26% higher at $82.31.

Sources: cnbc.com, theverge.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com