Notifications Bell

Microsoft landed a $21.9 billion contract with the U.S Army

Microsoft landed a $21.9 billion contract with the U.S Army

The company will supply augmented reality headsets to the US Army

The middle of the week came with news for Microsoft. The US Army announced that the tech behemoth had won a contract to provide augmented reality headsets.

Given that the US Army needs more than 120,000 headsets, the contract could be worth up to $21.9 billion over ten years. Alex Kipman, a Microsoft Technical fellow, stated that the headsets are meant to deliver "enhanced situational awareness, enabling information sharing and decision-making in a variety of scenarios."

This is not the first time when Microsoft does business with entities linked to the US Army. It won a $10 billion contract with the Pentagon for JEDI cloud computing, but the contract is disputed in court with Amazon.com. According to Pentagon officials, the Defense Department might drop the contract if the dispute lingers in the courts.

Microsoft's latest contract sparked some controversies. Some Microsoft employees wrote an open letter in which they stated: "We did not sign up to develop weapons, and we demand a say in how our work is used."

Following this piece of news, Microsoft stock price gained 1.7%.

Sources: reuters.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com