Notifications Bell

Microsoft buys Nuance Communications for $19 billion

Microsoft buys Nuance Communications for $19 billion

The week started with an important acquisition in the tech sector

Microsoft announced that it would purchase Nuance Communications, a speech recognition company, for $56 per share, pushing the deal at roughly $16 billion ($19 billion, including debt).

The Burlington-based company Nuance Communications is mainly known for its Dragon software which “uses deep learning to transcribe speech and improves its accuracy over time by adapting to a user’s voice.” It is used for various services and apps, including Apple’s Siri.

Microsoft’s Nuance acquisition is its second largest after the $26 billion deal with LinkedIn in 2016. Moreover, it comes when speech tech is rapidly evolving due to the progress made in AI.

According to experts, for Microsoft, which gets 2/3 of its revenue from software sales and cloud computing, it will be a natural move to improve and implement the new technology to its existing software like Teams or Azure cloud business.

This is not Microsoft’ first purchase this year. Last month it bought ZeniMax – a games company – for $7.5 billion.

Following the news, Nuance stock price went up 15.95%, while Microsoft closed 0.02% higher.

Sources: theverge.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com