Notifications Bell

Microsoft beat fiscal Q2 estimates

Microsoft beat fiscal Q2 estimates

The company's gaming business is the center of attention following Activision Blizzard acquisition plans

In fiscal Q2 2022, Microsoft topped earnings per share and revenue expectations. The tech behemoth revealed an adjusted EPS of $2.48 while the market looked for $2.31. At the same time, revenue came in at $51.73 billion, higher than the $50.88 billion previously touted. Revenue increased 20% compared to the previous year's numbers, while compared to the fiscal Q1 2022, it grew 22%.

Microsoft's Intelligent Cloud segment, including the Azure public cloud, GitHub, and Windows Server, generated $18.33 billion in revenue, marking a 25.5% growth compared to the previous figures.

The company's game segment – which now accounts for almost 11% of the overall revenue – caught investors' eyes this month after Microsoft revealed plans to purchase Activision Blizzard for $68.7 billion, the largest deal in Microsoft's 46-year history.

For fiscal Q3 2022, Microsoft expects the revenue to reach a high of $49.3 billion, topping the $48.23 billion market consensus.

At the moment of writing, Microsoft's stock price was trading 3.89% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com