Notifications Bell

Markets mixed amid elevated inflation - Monday Review, September 13

Markets mixed amid elevated inflation - Monday Review, September 13

Raised ECB forecasts pushed European stocks higher

The US

Wall Street closed the day mixedly as investors focused on potential corporate tax hikes and upcoming economic data. USA30 rose 0.76%, while TECH100 dropped 0.07%. USA500 closed 0.23% higher, breaking a five-day losing streak.

Oil traded 0.8% higher at $70.27 a barrel.

Gold fell 0.1% to $1,791.05 per ounce.

Asia and Australia

On Monday, stocks were mainly lower, with traders focusing on the risk of slower economic recovery from COVID-19 amid elevated inflation.

Japan225 was down 0.21%.

HongKong45 slid 1.80%.

Down under, Australia200 was up 0.31%.

Europe

Markets ended higher, with investors buying into the idea of a strong economic recovery in the region following last week’s ECB policy decision. Germany30 traded 0.7% higher. France40 and UK100 each climbed 0.5%.

Brent oil rose 0.7% to $73.45 per barrel.

EUR/USD lost 0.3% trading at 1.1778.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com