Notifications Bell

Markets left behind last week’s sharp declines - Monday Review, August 23

Markets left behind last week’s sharp declines - Monday Review, August 23

After last week’s selloff, confidence remains brittle

The US

Wall Street rallied as investor sentiment was boosted by full FDA approval of a COVID-19 vaccine. Moreover, traders looked forward to the Jackson Hole Symposium expected later this week. USA30 rose 0.61%, while USA500 gained 0.85%. TECH100 added 1.55%, closing at an all-time high.

Crude oil traded 2% higher at $63.38 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1.787.80 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were up as investors bargain-hunted after the previous week’s selloff.

HongKong45 traded 1.27% higher, as China was looking to continue its regulatory tightening across sectors. Investors were monitoring the impact on Chinese and Hong Kong shares, which lost more than $560 billion in the previous week alone.

Japan225 jumped 1.38%.

Down under, Australia200 edged up 0.12%.

Europe

Markets traded higher, boosted by bargain-hunting after last week’s sharp decline. Still, the European economic data points to a slowing global recovery. Germany30 went up 0.1%, and France40 rose 0.6%. UK100 climbed 0.3%.

Brent oil rose 2% to $66.04 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1710 after it gained 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com