Notifications Bell

Markets await the Jackson Hole Symposium - Wednesday Review, August 25

Markets await the Jackson Hole Symposium - Wednesday Review, August 25

Oil prices remained high thanks to China’s stamping out its latest COVID-19 outbreak and easing fuel demand concerns

The US

Wall Street gained ground, with chipmakers and financials helping indices to close at record highs. Investors were looking for the upcoming Jackson Hole Symposium. USA30 rose 0.11%, and USA500 gained 0.22%. TECH100 added 0.15%.

Crude oil traded 0.1% lower at $67.52 a barrel.

Gold fell 0.8% to $1,794.35 per ounce.

Asia and Australia

Markets were up, thanks to the US’ counterparts rally, which recorded a solid end to the previous session. Japan225 was up 0.36%.

HongKong45 gained 0.66%.

Down under, Australia200 traded 0.28% higher.

Europe

Stocks ended higher, with the German market trading largely flat after releasing a disappointing business sentiment gauge. France40 rose 0.2%, and UK100 gained 0.1%.

Brent oil fell 0.1% to $70.36 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1740 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com