Notifications Bell

March jobs report falls short of the mark

March jobs report falls short of the mark

Amid inflation and worries about a looming recession, the US economy added fewer jobs than expected

The Bureau of Labor Statistics released the March non-farm payrolls, which came in at 431,000; economists were looking for 492,000 new jobs. Last month, the US non-farm payrolls rose by 678,000 compared to the 407,000 expected.

At the same time, the unemployment rate was 3.6%.

Leisure and hospitality led to job creation with a gain of 112,000. Professional and business services accounted for 102,000 of the totals, while retail was up 49,000 and manufacturing added 38,000. Financial activities gained the least – 16,000 new jobs.

Even though hiring on the top line has been strong, there's still a gap of about 5 million job openings as opposed to the number of available workers.

Now, markets expect rate increases at each of the six remaining Fed meetings this year. It is likely to start with a half-percentage-point move in May and continue to total 2.5 percentage points before the end of the year.

The markets barely reacted to the news, with the Dollar Index up 0.2%, trading at 98.537.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com