Notifications Bell

Major companies suspend their business in Russia

Major companies suspend their business in Russia

Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, and Starbucks are temporarily pausing their operations in Russia given the ongoing events – a symbolic move by the iconic US brands

The decision was taken after the companies were criticized for continuing their operation in Russia after other US companies announced suspensions and paused sales, including Universal Music Group, Unilever, and L’Oréal.

Coca-Cola closed their operations in Russia, which accounts for roughly 2% of the company’s revenue and income.

Pepsi had sold its products in the country for more than 60 years, even when it had to trade its soda concentrate for Stolichnaya vodka and warships. Russia is one of the few regions where PepsiCo has a larger presence than Coca-Cola. The company generates roughly 4% of its annual revenue in Russia. Pepsi will not halt all business in the country, and it will continue to sell various essential products such as baby formula, milk, and baby food.

On the other hand, McDonald’s opened its first location just before the Soviet Union collapsed. It announced that it would temporarily close all its 850 sites.

Starbucks revealed that it would suspend all Russian business activity, including the shipment of its products.

At the moment of writing, Coca-Cola’s stock price was trading 1.52% higher, PepsiCo was up 1.03%, and Starbucks added 2.60%. McDonald’s scored a 1.69% increase.

Sources: bbc.com, cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com