Notifications Bell

Lyft’s Q1 figures point to a post-pandemic recovery

Lyft’s Q1 figures point to a post-pandemic recovery

One of Uber’s main competitors – Lyft – took the market by surprise with better-than-expected first-quarter 2021 results

The ride-hailing company reported a loss-per-share of 35 cents, lower than what the market expected – 53 cents. Revenue figures also came ahead of the $558.7 million consensus, at $609 million. At the same time, the number of active riders rose significantly in the quarter, reaching 13.49 million.

Lyft’s results came after last week it sold its self-driving car unit to Woven Planet – a Toyota subsidiary – for $550 million in cash to advance its profitability timeline.

For the second quarter of 2021, Lyft expects its revenue to reach a high of $700 million, which could mark a 15% increase quarter over quarter. But as time passes and people are returning to work, the company is facing a growing need for more drivers, believing that the supply and demand issue could last until the third quarter.

After the news hit the wires, Lyft stock price traded 7% higher.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com