Notifications Bell

Lukoil acquires 25% interest in SWAP project

Lukoil acquires 25% interest in SWAP project

Lukoil joins BP and Socar in Azerbaijani offshore exploration project

One of the world's largest oil and gas companies accounting for around 2% of the global crude oil production – Lukoil – agreed to buy 25% interest in the Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) exploration project. The latter is operated by British Petroleum in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea.

Referring to the deal, Lukoil CEO Vagit Alekperov stated: "Lukoil joining the BP and Socar project is in line with both Russia and Azerbaijan's national interests regarding the development of international energy cooperation."

The transaction’s value hasn't been disclosed. BP will hold 25% interest in the project following the deal, while the State Oil Company of Azerbaijan (Socar) will retain a 50% stake.

According to the Russian oil and gas company, the agreement is expected to close by the end of 2021, after the government of Azerbaijan approves it.

This is not the first time when Lukoil operates in the Caspian Sea. With its projects in the Russian sector of the sea, it contributes to about 10% of Caspian Pipeline Consortium crude volumes delivered at Novorossiisk on the Black Sea Coast.

At the moment of writing, Lukoil stock price sits at 0.28%.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com