Notifications Bell

Loftier goals for UBS

Loftier goals for UBS

The Swiss investment and financial services giant reported mixed figures for Q4 2021

UBS posted a net profit attributable to shareholders of $1.35 billion, lower than $1.64 billion reported during the same quarter a year earlier. However, the net profit came higher than the $863 million forecasted by analysts.

The quarterly figures pushed UBS’ full-year profit to $7.46 billion, above $6.98 billion consensus, and 14% higher than the company reported in 2020.

According to UBS CEO Ralph Hamers, the fourth quarter was a very good ending to a record year, the best year in 15 years, both from a pre-tax and a post-tax perspective.

For the future, UBS wants to impose a dividend to shareholders of 50 cents/share for 2021, up from 37 cents in 2020, and it plans to buy back $5 billion worth of shares in 2022. In its first major strategic update since Hamers took over in November 2020, UBS will aim for $6 trillion in invested assets across its global wealth management, asset management, and personal and corporate banking divisions.

At the moment of writing, UBS’s stock price was trading 5.89% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com