Notifications Bell

Levi Strauss beat Q3 earnings estimates

Levi Strauss beat Q3 earnings estimates

One of the globally known brand-name apparels topped Q3 2021 earnings and sales expectations

Levi Strauss revealed an adjusted EPS of $0.48 on revenues of $1.5 billion. Earnings per share rose significantly from the $0.08 reported in the year-ago quarter. At the same time, compared to last year’s figures, revenue increased 41%. Both figures came ahead of the 38 cents earnings-per-share and $1.48 billion revenue expected.

The figures were positive, despite the recent setbacks reported in Asia, where the revenue was down 23% due to store closures under COVID-19 lockdowns.

Moreover, Levi announced a $200 million stock buyback program and a $400 million acquisition of yoga apparel brand Beyond Yoga. This way, the first expands its business in the activewear market. According to CFO Harmit Singh, Beyond Yoga will add $100 million in revenue.

For Q4, Levi sees revenue surging 21% to $1.68 billion and an adjusted EPS of 40 cents, raising the full-year outlook to a high of $1.45 earnings per share.

During pre-market trading, Levi stock price was up 4.66%.

Source: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com