Notifications Bell

Levi’s topped quarterly estimates despite the pandemic

Levi’s topped quarterly estimates despite the pandemic

The company believes that sales will return to pre-pandemic level by the fourth quarter

One of the world’s largest apparel companies and global leader in jeanswear, Levi Strauss & Co., reported its figures for the first quarter of 2021.

For the quarter ended February 28, Levi’s had an adjusted EPS of 34 on revenues of $1.31 billion. Both figures topped the 25 cents and $1.25 billion, respectively, estimates. However, the company’s net income declined to $142.5 million from a previous $152.7 million. Levi’s believe that the sales will return to the pre-pandemic levels by Q4.

According to the retailer, the drop was caused by the reduced foot traffic in stores during the pandemic and stores closure – in Europe, 40% of Levi’s stores are currently closed, while the rest are operating on reduced hours. Moreover, the figures will continue to be “impacted at least through the second quarter of 2021.”

For the future, sales are expected to grow as much as 25%, and the adjusted EPS to reach 42 cents. Also, the company plans to expand in the US to boost its direct-to-customer services. CEO Chip Bergh announced that the company would open 40 new stores and 200 outlet locations. “It gives us an opportunity to secure great locations at great leases, and we’re capitalizing on that,” he stated.

After the news hit the wires, Levi’s stock price gained more than 5%. Since the beginning of the year, its stocks gained 25%.

Sources: levistrauss.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com