Notifications Bell

Labor costs bite into FedEx quarterly earnings

Labor costs bite into FedEx quarterly earnings

The fiscal first-quarter 2022 wasn’t as expected for one of the largest delivery companies in the world

FedEx reported an adjusted EPS of $4.37 on sales of $22 billion for the current quarter, while during fiscal Q1 2021, the company earned $4.87/share.

Moreover, labor-cost inflation seems to be biting into profit margins. Operating profit margins for fiscal Q1 2022 came in at 6.8% from the 8.5% reported a year ago. According to FedEx, because of a “constrained labor market,” the costs increased by $450 million.

Considering the increase in fuel prices and labor-cost inflation, FedEx is rising prices on November 1st to reflect their impact. The company’s guidance for fiscal 2022 also changed from an initial $21 per share earnings to $20.38 a share. Investors started worrying about slowing e-commerce growth.

The recent setbacks left their marks on the FedEx stock price, reflecting a 3% decrease since the beginning of the year, and trailing behind the returns of USA30 and USA500 of 11% and 16%, respectively.

Sources: barrons.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com