Notifications Bell

JPMorgan sues Tesla

JPMorgan sues Tesla

The repricing of warrants following the 2018 Musk’s statement about taking Tesla private turned into a legal dispute

According to court filing revealed on Monday, JPMorgan Chase filed a suit against Tesla, disputing warrants. The investment bank is looking for $162.2 million, plus interest, attorneys’ fees and expenses.

JPMorgan claims that the electric vehicle maker has breached the terms of a contract signed by both on repricing the warrants. The complaint states that Tesla was supposed to deliver shares or cash if its share price exceeded the contractually set “strike price” by a specific expiration date. The complaint reads: “In total, Tesla failed to deliver 228,775 shares of its common stock, leaving JPMorgan with an open hedge position equal to that shortfall.”

The lawsuit comes a few years after JPMorgan adjusted the value of the warrants when Elon Musk tweeted in August 2018 that he was considering taking Tesla private. The bank claims that, under the contract, it had the right to make those adjustments. In response, Tesla stated that JPMorgan was “unreasonably swift and represented an opportunistic attempt to take advantage of changes in Tesla’s stock volatility.” In the following 16 months, Tesla share price reached a three-year low of just under $117 apiece in June 2019. In December of the same year, the price shot past $420 per share. Elon Musk was later charged by the SEC with securities fraud, and he and the company received $20 million in fines.

At the moment of writing, Tesla share price was trading 1.42% lower.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com