Notifications Bell

JPMorgan Chase Q4 profit tops estimates

JPMorgan Chase Q4 profit tops estimates

One of the largest American banks didn’t disappoint with its quarterly figures

JPMorgan Chase benefited from better-than-expected credit losses and loans growth. In Q4 2021, the bank reported earnings per share of $3.33, topping the $3.01 initially forecasted. At the same time, the revenue came in higher than $29.9 billion, expected at $30.35 billion.

At a company level, revenue increased by just 1% in the quarter as a market slowdown was offset by significant investment banking fees. Non-interest expenses shot up 11% to $17.9 billion on increased compensation costs. The figures were slightly higher than the $17.63 billion estimated by analysts.

The bank put aside billions of dollars for loans losses earlier in the pandemic. It benefited as it steadily released the funds as borrowers held up better than forecast.

CEO Jamie Dimon stated: “Credit continues to be healthy with exceptionally low net charge-offs, and we remain optimistic on U.S. economic growth.”

Excluding the 3.3% drop reported in premarket trading following the earnings release, JPMorgan shares have climbed 6.2% since the beginning of the year.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com