Notifications Bell

JPMorgan Chase kicks off the bank earnings season

JPMorgan Chase kicks off the bank earnings season

JPMorgan Chase is the first bank to report Q3 2021 earnings

The multinational investment bank and financial services holding reported earnings per share of $3.74 on revenues of $30.44 billion. Both figures came ahead of the $3 earnings per share and $29.8 billion in revenues estimated. The numbers were mostly driven by booming fees in the bank’s investment, asset, and wealth management divisions.

However, its trading segment continued to report a slowdown in activity and didn’t hit the highs of the previous quarters.

JPMorgan Chase’s Q3 results exceeded expectations on a $1.5 billion boost from better-than-expected loan losses. CEO Jamie Dimon stated: “the bank delivered strong results as the economy continues to show good growth - despite the dampening effect of the Delta variant and supply chain disruptions.”

JPMorgan Chase is the largest bank in the US and the fifth-largest bank in the world by assets.

At the moment of writing, JPMorgan Chase stock price was trading 0.22% lower. Without the movement reported after earnings, the stock price climbed 30% year to date.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com