Notifications Bell

Intel plans to spend $20 billion on new plants in Arizona

Intel plans to spend $20 billion on new plants in Arizona

TSMC shares drop as Intel is willing to invest billions in two new chip factories

As the world is still facing chip shortages due to the pandemic, Intel takes the matter into its hands. Patrick Gelsinger, Intel’s chief executive, announced that it plans to spend $20 billion to build two new plants near existing facilities in Arizona. Despite committing to that amount of money upfront, the company hopes to negotiate with the Biden administration to receive expansion incentives.

By this, Intel is trying to be no longer dependent on other manufacturers to provide the technology and materials for their semiconductors. Moreover, it plans to become a key manufacturer of chips for other companies, besides the processors designed and sold for themselves over time. The new approach comes after the transistor miniaturization race switched to Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and Samsung Electronics. The two companies provide chips to Apple, Nvidia, Amazon, and AMD.

However, Intel is not the first company to open plants in Arizona. Last May, TSMC announced that it wants to build its own $12 billion factory.

Following the news, TSMC stock price fell nearly 4%, while Intel gained more than 2%.

Sources: reuters.com, nytimes.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com