Notifications Bell

Inflation worries continue to weigh on investor sentiment - Monday Review, May 17

Inflation worries continue to weigh on investor sentiment - Monday Review, May 17

Markets traded in mixed fashion as investors focused on the possible inflation that could threaten the global economic recovery

The US

As investors feared that inflation could force the Federal Reserve to take action sooner rather than later, Wall Street closed lower. USA30 fell 0.16%, while USA500 slipped 0.25%. TECH100 traded 0.38% lower.

Crude oil traded 0.2% higher at $65.50 a barrel.

Gold went up 1.6% to $1,867.60 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mixed, as some countries had to deal with a rise in COVID-19 infections and inflation worries.

HongKong45 rose 1.06%.

Japan225 was down 0.24%.

Down under, Australia200 gained 0.69% ahead of the release of important economic data for April, such as employment change and unemployment rate. The Reserve Bank of Australia is due to publish its minutes on Tuesday.

Europe

Stocks edged lower amid concerns over a rise in global inflation, as well as lower-than-expected Chinese economic data. Germany30 and France40 fell 0.1%. UK100 dropped 0.3%.

Brent oil rose 0.1% to $68.78 per barrel.

EUR/USD traded at 1.2137 after it went down 0.1%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com