Notifications Bell

Inflation woes pushed global markets lower - Tuesday Review, May 11

Inflation woes pushed global markets lower - Tuesday Review, May 11

Investors turned their attention to inflation data as the tech selloff gained momentum

The US

Wall Street closed lower, as rising commodity prices and labor shortages fueled fears that near-term price spikes could lead to longer-term inflation. USA30 fell 1.36%, while USA500 lost 0.87%. TECH100 dropped 0.09%.

Crude oil traded 0.8% higher at $65.44 per barrel.

Gold edged up 0.11% to $1,837.39 per ounce.

Asia and Australia

Markets were down, following a tech-slide in US counterparts, as a surge in commodity prices raised inflation worries. HongKong45 fell 2.47%.

Japan225 slid 2.89% even after economic data showed that March’s household spending grew to 7.2%.

Down under, Australia200 was down 1.31% ahead of the reveal of the federal budget.

Europe

The stock market traded significantly lower, following the previous session’s tech selloff on Wall Street. Germany30 and France40 traded 1.9% and 1.8% lower, respectively. UK100 dropped 2.1%.

Brent oil added 0.5% to $68.69 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2147 after it gained 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com